Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645266

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 lutego 2010 r.
IV SA/Wa 1337/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Alina Balicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi J. G. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) czerwca 2009 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia: - przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adw. A. H. tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej kwotę 219, 60 złotych (dwieście dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt groszy), w tym: tytułem opłaty-kwotę 180 złotych (sto osiemdziesiąt złotych), tytułem 22% podatku od towarów i usług-kwotę 39, 60 złotych (trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy).

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 29 września 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę J. G. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) czerwca 2009 r. w przedmiocie wymeldowania.

Skarżący w dniu 29 października 2009 r. złożył na urzędowym formularzu PPF wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, poprzez zwolnienie od kosztów sadowych oraz ustanowienie adwokata w niniejszej sprawie.

Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 1337/09, referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata, o którego wyznaczenie Sąd zwrócił się do Okręgowej Rady Adwokackiej w W.

Pismem z dnia 20 stycznia 2010 r. Okręgowa Rada Adwokacka w W. wyznaczyła adwokata A. H. pełnomocnikiem z urzędu dla skarżącego we wskazanej sprawie.

W piśmie procesowym z dnia 2 lutego 2010 r. r. wyznaczony w sprawie adwokat złożył wniosek o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej informując Sąd, iż po dokonaniu analizy akt sprawy nie znalazł podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 września 2009 r. Wskazał, iż o powyższym poinformował skarżącego, przesyłając mu opinię prawną w tym przedmiocie. Pełnomocni oświadczył jednocześnie, iż pomoc prawna świadczona z urzędu w niniejszej sprawie nie została opłacona.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wyznaczony adwokat (...) otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów (...) w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Stawki wynagrodzenia i zasady ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej adwokata określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.).

Przepis § 19 cytowanego rozporządzenia stanowi, iż koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3-5 oraz niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata. Zgodnie z § 20 wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej powinien zawierać oświadczenie, że opłaty nie zostały zapłacone w całości lub części.

Stosownie do § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b cytowanego rozporządzenia stawka minimalna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w drugiej instancji za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wynosi 50% stawki określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji-75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz wobec oświadczenia pełnomocnika ustanowionego z urzędu, że koszty pomocy nie zostały pokryte przez stronę skarżącą, na podstawie art. 250 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.