Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645264

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 października 2009 r.
IV SA/Wa 1335/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Zyglewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 października 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. C. na postanowienie Ministra Środowiska z dnia (...) czerwca 2009 r., nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 16 lipca 2009 r. (data stempla pocztowego) Skarżący H. C. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Ministra Środowiska z dnia (...) czerwca 2009 r., nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia.

W odpowiedzi organ wniósł o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu z uwagi na nie uiszczenie wpisu sądowego od skargi.

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym, w tym od skargi pobiera się wpis, którego wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania określiła Rada Ministrów w rozporządzeniu z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.). Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Natomiast skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a.).

W związku z tym, że w niniejszej sprawie skarga została wniesiona na postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym, stosownie do § 2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, wpis stały pobiera się w wysokości 100 zł.

Ponieważ Skarżący nie uiścił wpisu sądowego, Przewodnicząca Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarządzeniem z dnia 5 października 2009 r. wezwała Skarżącego do uiszczenia wpisu w wysokości 100 zł, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wyżej wymienione wezwanie zostało skutecznie doręczone Skarżącemu, w dniu 9 października 2009 r., co potwierdza zwrotne potwierdzenia odbioru (k. 17). Zatem, termin do uiszczenia wymaganego wpisu sądowego upłynął dla Skarżącego w dniu 16 października 2009 r.

Z informacji Oddziału Finansowo-Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2009 r. wynika, iż w zakreślonym terminie Skarżący nie uiścił należnego wpisu sądowego od skargi (k. 20).

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. w zw. z art. 58 § 1 pkt 3 i § 3, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.