Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645262

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 października 2009 r.
IV SA/Wa 1332/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Małaszewska-Litwiniec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 9 października 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. C. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) maja 2009 r., nr (...) w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 3 czerwca 2009 r. A. C. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) maja 2009 r. którą w części uchylono i tym zakresie orzeczono, a w pozostałym zakresie utrzymano w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w K. z dnia (...) lutego 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady (...) na odcinku od granic woj. (...)/(...) w k.m. (...) do węzła P. oraz odcinka drogi ekspresowej (...) od węzła P. do węzła L.

Sąd pismem z dnia 25 sierpnia 2009 r., w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącej Wydziału IV z dnia 19 sierpnia 2009 r., wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie, jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, zostało doręczone skarżącemu dnia 1 września 2009 r. Termin do uiszczenia wpisu sądowego upłynął zatem dnia 8 września 2009 r.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd odrzuca skargę, gdy pomimo wezwania nie uiszczono należnego wpisu.

Z informacji Oddziału Finansowo - Budżetowego Sądu z dnia 9 października 2009 r. wynika, że w zakreślonym terminie nie uiszczono należnego wpisu.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 220 § 3 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjny

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.