Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645252

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2009 r.
IV SA/Wa 1315/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Łukasz Krzycki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku G. D. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w całości w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) czerwca 2009 r., nr (...) w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbierania i transportu odpadów postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji w całości.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 lipca 2009 r. (data wpływu do organu) G. D. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą "A." zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) czerwca 2009 r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta W. Nr (...) z dnia (...) czerwca 2008 r. cofającej skarżącej zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów - w części dotyczącej zbierania odpadów, bez odszkodowania.

Uzasadniając swój wniosek skarżąca wskazała, iż wykonanie decyzji spowoduje wstrzymanie działalności polegającej na zbieraniu odpadów doprowadzając do rozwiązania umów z kontrahentami, wywołując przez to znaczną szkodę w postaci utraconego zarobku, a także w wysokości ewentualnych kar umownych. Dodatkowo skarżąca podaje, iż poniesie zbędne koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, takie jak: czynsz za dzierżawę terenu, opłaty itp. Ponadto konieczność rozwiązania umów wpłynie na wizerunek skarżącej na rynku, osłabiając jej pozycję i widoki na dalszy rozwój działalności.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zasadą wynikającą z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., jest, że wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności.

Jednakże art. 61 § 3 p.p.s.a. stanowi, że po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w art. 61 § 1 p.p.s.a., jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W sprawie niniejszej należy stwierdzić, iż zachodzą przesłanki do uwzględnienia wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Skarżąca uprawdopodobniła, iż wykonanie decyzji powoduje rozwiązanie umów z partnerami handlowymi, skutkujące koniecznością zapłaty kar umownych oraz wystąpieniem po jej stronie szkód materialnych w postaci utraty źródeł przychodów, a więc wykazała niebezpieczeństwo wyrządzenia jej znacznej szkody. Na tę szkodę składać się będą również koszty działalności gospodarcze, takie jak czynsz dzierżawy terenu.

Ponadto wykonanie zaskarżonej decyzji naraża skarżącą na wystąpienie trudnych do odwrócenia skutków, gdyż rozwiązanie umów handlowych z kontrahentami negatywnie wpłynie na jej wizerunek, jako solidnego partnera.

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjmuje się, iż wykonanie zaskarżonej decyzji skutkujące zakończeniem prowadzonej działalności gospodarczej, a w konsekwencji utratą przez stronę skarżącą jedynego źródła utrzymania dla niej i jej rodziny, stanowi spełnienie przesłanek określonych w art. 63 § 3 (post. NSA z dnia 18 czerwca 2004 r., FZ 136/04, niepubl.).

Z powyższych względów Sąd na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.