Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645248

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 października 2009 r.
IV SA/Wa 1308/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Małaszewska-Litwiniec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 1 października 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) maja 2009 r., nr (...) w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej warunków zabudowy postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 1 lipca 2009 r. M. K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) maja 2009 r., którą uchylono decyzję Prezydenta W. z dnia (...) lutego 2009 r. zmieniającą decyzję o ustaleniu warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji budynku produkcyjno - usługowo handlowego z częścią hotelową oraz sześciu budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z drogą dojazdową z sieciami infrastruktury technicznej w rejonie ul. (...) na terenie dzielnicy U. miasta W. i przekazano sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Sąd pismem z dnia 20 sierpnia 2009 r., w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącej Wydziału IV z dnia 13 sierpnia 2009 r., wezwał skarżącą do usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania braków formalnych skargi, poprzez nadesłanie 3 egzemplarzy odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych, pouczając, iż nieusunięcie braków formalnych skargi we wskazanym terminie spowoduje odrzucenie skargi. Ponadto pismem z dnia 20 sierpnia 2009 r. skarżącej wysłano odpis zarządzenia Przewodniczącej Wydziału z dnia 13 sierpnia 2009 r., o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 200 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, powyższe wezwania doręczono skarżącej w dniu 26 sierpnia 2009 r.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) Sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Natomiast art. 220 § 3 ww. ustawy nakazuje by skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, Sąd odrzucił.

Stwierdzić należy, że w zakreślonym terminie - tj. do dnia 2 września 2009 r. nie uzupełniono braków formalnych skargi, poprzez nadesłanie jej 3 odpisów.

Również z pisma Oddziału Finansowo - Budżetowego Sądu z dnia 14 września 2009 r. wynika, że wpis od skargi w ustawowym terminie nie został uiszczony.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.