Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645247

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 listopada 2009 r.
IV SA/Wa 1305/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Łukasz Krzycki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. K. na decyzję Ministra Gospodarki z dnia (...) maja 2009 r., Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe,

2.

zasądzić od Ministra Gospodarki na rzecz skarżącego T. K. kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 26 czerwca 2009 r. (data stempla pocztowego) Skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Gospodarki z dnia (...) maja 2009 r., Nr (...) utrzymującą w mocy własną decyzję z dnia (...) marca 2009 r. Nr (...) odmawiającą stwierdzenia nieważności orzeczenia Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia (...) czerwca 1962 r., Nr (...) w sprawie stwierdzenia przejścia na własność Państwa przedsiębiorstwa pn.: M., P., pow. P., woj. (...). Skarżący domagał się uchylenia w całości zaskarżonej decyzji oraz decyzji ją poprzedzającej oraz zasądzenia zwrotu kosztów postępowania.

W odpowiedzi na skargę Minister Gospodarki wniósł o jej oddalenie. Jednakże w piśmie procesowym z dnia 20 sierpnia 2009 r. (data stempla pocztowego) organ administracji publicznej wniósł o umorzenie postępowania wskazując, iż po ponownym przeanalizowaniu całości zgromadzonego w aktach sprawy materiału dowodowego uznał, że skarga zasługuje na uwzględnienie w całości w trybie autokontroli. Dlatego też, na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", Minister Gospodarki decyzją z dnia (...) sierpnia 2009 r. Nr (...) uchylił w całości zaskarżoną decyzję oraz decyzję ją poprzedzającą.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 54 § 3 p.p.s.a. organ którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej działalności uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Stosownie zaś do treści art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy posterowanie stało się bezprzedmiotowe, z innych przyczyn niż wskazane w pkt 1 i pkt 2 tego przepisu.

W niniejszej sprawie Minister Gospodarki korzystając z uprawnień autokontrolnych, przewidzianych w art. 54 § 3 p.p.s.a., uchylił własną decyzję z dnia (...) maja 2009 r., Nr (...) oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia (...) marca 2009 r. Nr (...). W tej sytuacji przed wydaniem wyroku żądanie skargi zostało spełnione w całości, a zaskarżone rozstrzygnięcie zostało pozbawione bytu prawnego. Postępowanie sądowe stało się więc bezprzedmiotowe i należało je umorzyć.

Z powyższych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 54 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w pkt 1 sentencji postanowienia.

Orzekając w pkt 2 sentencji postanowienia Sąd miał na względzie, iż zgodnie z art. 201 § 1 p.p.s.a. w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3 p.p.s.a. Skarżącemu należy się od organu administracji publicznej, który w ramach autokontroli uwzględnił skargę, zwrot kosztów postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.