IV SA/Wa 1302/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2517672

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 maja 2018 r. IV SA/Wa 1302/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Balicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. i M. W. na postanowienie Wójta Gminy (...) z dnia (...) grudnia 2017 r. sygn. (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący J. W. i M. W. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Wójta Gminy (...) z (...) grudnia 2017 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) - dalej jako p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. W świetle art. 52 § 2 p.p.s.a. przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub ponaglenie, przewidziany w ustawie.

Zaskarżone do Sądu postanowienie z (...) grudnia 2017 r. wydane zostało przez Wójta Gminy (...) w pierwszej instancji. Od tego postanowienia skarżącym - jako stronom postępowania - przysługiwało zażalenie do organu wyższego stopnia czyli w niniejszej sprawie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) (art. 144 k.p.a. w związku z art. 127 § 1 i 2 k.p.a.). Z akt sprawy wynika, iż skarżący nie złożyli zażalenia na postanowienie Wójta Gminy (...).

W związku z powyższym stwierdzić należy, że skarga na postanowienie wydane w pierwszej instancji jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu. W ocenie Sądu nie jest dopuszczalne wniesienie skargi na postanowienie wydane przez organ administracji, bez wyczerpania środków zaskarżenia, w tym przypadku zażalenia. Takie stanowisko jest ugruntowane zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie sądów administracyjnych (np. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 września 2007 r., sygn. akt II GSK 136/07, Legalis)

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.