Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645244

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 grudnia 2009 r.
IV SA/Wa 1298/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Michał Sułkowski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi E. W. na uproszczony plan urządzenia lasu wsi R. z dnia (...) grudnia 2008 r. (nr sprawy: (...)) postanawia: przyznać E. W. prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

E. W. zwróciła się o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Z treści złożonego na urzędowym formularzu wniosku z dnia 23 października 2009 r., a także decyzji (...) z dnia (...) września 2009 r. oraz z nadesłanych na wezwanie oświadczeń z dnia 25 listopada 2009 r. i wyciągu z rachunku bankowego skarżącej za okres od 1 sierpnia 2009 r. do 24 listopada 2009 r. wynika, że:

1. E. W. jest studentką i prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z matką,

2.

matka wnioskodawczyni nie uzyskuje dochodu,

3.

jedyne źródło utrzymania dwuosobowej rodziny stanowiła dotąd przyznana skarżącej (...) renta rodzinna w miesięcznej wysokości 2.574,84 zł,

4.

mocą decyzji (...) z dnia (...) września 2009 r. stwierdzono ustanie prawa skarżącej do (...) renty rodzinnej z dniem 30 września 2009 r.,

5.

skarżąca wszczęła postępowanie odwoławcze w sprawie pozbawienia jej opisanego wyżej świadczenia,

6.

aktualnie E. W. utrzymuje się ze środków dostępnych w ramach debetu na koncie osobistym,

7.

w związku z utratą dochodu ze świadczenia rentowego, chora matka skarżącej zmuszona była do rezygnacji z przyjmowania leków,

8.

obecnie E. W. wszelkie środki przeznacza na wyżywienie w kwocie około 20-30 zł dziennie,

9.

skarżąca posiada nieruchomość leśną o powierzchni 33 ha, która nie przynosi dochodu,

10.

nie posiada innych nieruchomości, wartościowych przedmiotów ani zasobów pieniężnych.

W myśl art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej powoływanej również jako p.p.s.a., prawo pomocy przysługuje osobie fizycznej w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Podstawą oceny dopuszczalności przyznania prawa pomocy jest rzeczywista sytuacja materialna w gospodarstwie domowym osoby ubiegającej się o przyznanie takiego prawa.

Aktualnie, w związku z utratą prawa do renty rodzinnej, E. W. i jej matka utrzymują się dzięki możliwości dokonywania na rachunku bieżącym operacji nie znajdujących pokrycia w posiadanych środkach, w ramach przyznanego limitu debetowego. Ze względu na znaczne organicznie możliwości płatniczych, wydatki ponoszone w gospodarstwie domowym ograniczono do niezbędnego minimum, rezygnując z zakupów leków dla chorej matki skarżącej.

W takiej sytuacji, nie posiadając oszczędności ani wartościowych przedmiotów, E. W. nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku w koniecznym utrzymaniu siebie i matki.

Przesłanki obligujące do przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie zostały więc spełnione.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., należało orzec jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.