Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1621938

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 stycznia 2015 r.
IV SA/Wa 1296/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Łukasz Krzycki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku tłumacza przysięgłego o przyznanie wynagrodzenia za stawiennictwo w charakterze tłumacza języka (...) w sprawie ze skargi M. C. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) maja 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy postanawia: przyznać E. M. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wynagrodzenie za stawiennictwo na rozprawie w dniu 21 października 2014 r. w charakterze tłumacza przysięgłego w wysokości 39,00 zł (trzydzieści dziewięć złotych).

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 21 października 2014 r. na rozprawę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie stawiła się E. M. jako ustanowiona dla skarżącego tłumacz przysięgły języka (...).

Tłumacz przysięgły złożył rachunek za tłumaczenie przysięgłe z języka (...), który należało potraktować jako wniosek o wypłatę wynagrodzenia za stawiennictwo w charakterze tłumacza.

Uznając powyższy wniosek za zasadny Sąd na podstawie § 6 ust. 1 w zw. z § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 131 z późn. zm.) orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.