Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645241

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 września 2009 r.
IV SA/Wa 1292/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Monika Stępkowska-Bigiej (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 3 września 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. M. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa (...) z dnia (...) czerwca 2009 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów postanawia 1) zwolnić J. M. od kosztów sądowych, 2) ustanowić dla J. M. adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

J. M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa (...) z dnia (...) czerwca 2009 r. w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów.

W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu w kwocie 200 zł skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, tj. wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata. W uzasadnieniu wniosku podniósł, że jest osobą bezrobotną i niepełnosprawną. Jest właścicielem domu o pow. 120 m2, współwłaścicielem mieszkania o pow. 70 m2, posiada także nieruchomość rolną (grunt klasy VI, który nie stanowi źródła dochodu). Ponadto wnioskodawca podał, iż nie uzyskuje żadnych dochodów, obecnie jest bezrobotnym inwalidą, pozostaje na utrzymaniu rodziny - raz w tygodniu otrzymuje pomoc w postaci artykułów spożywczych, środków higieny osobistej itp. Do wniosku skarżący dołączył zaświadczenie z dnia (...) sierpnia 2009 r. wydane przez Prezydenta W. o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku, a także kserokopię orzeczenia z (...) stycznia 2009 r. Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w W., z którego wynika m.in., iż jest osobą o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Przedmiotowy wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym zasługuje na uwzględnienie.

W myśl art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 245 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie m.in. adwokata przysługuje osobie fizycznej, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Sytuacja opisana przez skarżącego uzasadnia przyznanie mu prawa pomocy w zakresie całkowitym, gdyż skarżący wykazał, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Biorąc pod uwagę, że skarżący - osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku, o orzeczonym stopniu niepełnosprawności - nie uzyskuje żadnych dochodów, egzystuje jedynie dzięki pomocy rodziny, należało uznać, że nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych oraz ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika z własnych środków. Oceniając zatem wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata stwierdzić należy, że skarżący wykazał, iż spełnia wymogi określone we wskazanym wyżej art. 246 § 1 pkt 1.

W świetle powyższego, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 i art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 wyżej cytowanej ustawy, należało postanowić jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.