Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645239

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 marca 2009 r.
IV SA/Wa 129/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Joanna Dziedzic (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie: po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. B. na uchwałę Rady Gminy W. z dnia (...) listopada 2000 r. nr (...) w przedmiocie uchwalenia studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego postanawia: - zwolnić skarżącego od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na wskazaną w sentencji uchwałę Rady Gminy W. z dnia (...) listopada 2000 r. skarżący M. B. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w niniejszej sprawie.

Z informacji podanych przez skarżącego w formularzu PPF wynika, że skarżący prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z żoną. Jedynymi dochodami rodziny wnioskodawcy są dochody z tytułu umowy o pracę w wysokości 1.700 zł brutto miesięcznie oraz emerytura żony w wysokości 1.082 zł brutto miesięcznie. Z rubryki 7 dotyczącej stanu majątkowego wynika, iż skarżący jest właścicielem mieszkania o pow. 54 m2, nieruchomości rolnej o pow. 3 ha oraz działki budowlanej o pow. 1400 m2. Uzasadniając swój wniosek skarżący wskazał, iż z uwagi na bieżące płatności, tj. ratę pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych- 128 zł, ratę pożyczki na sprzęt RTV, AGD- 200 zł, rachunek za gaz- 647 zł, za prąd- 105 zł, rachunek za wodę- 70 zł, wnosi o częściowe lub całkowite zwolnienie go z kosztów sądowych.

Uzupełniając na wezwanie Sądu przedmiotowy wniosek skarżący w piśmie z dnia 5 marca 2009 r. oświadczył, iż on ani jego żona nie posiadają konta bankowego, natomiast uzyskiwane dochody otrzymują bezpośrednio od świadczeniodawcy. Poinformował, iż w bieżącym roku nie starał się o dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych jak również inne formy pomocy z agend rządowych. Skarżący nadesłał ponadto zaświadczenie właściwego miejscowo Urzędu Gminy, wskazujące na dochodowość z gospodarstwa rolnego oraz faktury potwierdzające jego miesięczne wydatki.

Rozpoznając wniosek należy stwierdzić, że zasługuje on na uwzględnienie.

Zasadą postępowania sądowoadministracyjnego jest, stosownie do art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej"p.p.s.a.") ponoszenie przez stronę kosztów sądowych związanych ze swym udziałem w sprawie. Tak więc podmiot wnoszący skargę do sądu administracyjnego powinien partycypować w kosztach związanych z prowadzeniem postępowania. Instytucja prawa pomocy ma charakter wyjątkowy i jest przyznawana osobom charakteryzującym się trudną sytuacją materialną. Do osób tych zaliczyć można bezrobotnych, którzy nie pobierają zasiłku lub osoby, które ze względu na okoliczności życiowe pozbawione są środków do życia bądź środki te są bardzo ograniczone i zaspakajają tylko podstawowe potrzeby.

Zwolnienie od kosztów sądowych, na które składają się opłaty sądowe: wpis sądowy i opłata kancelaryjna oraz zwrot wydatków wchodzi w zakres częściowego prawa pomocy, który może być przyznane osobie fizycznej pod warunkiem wykazania przez nią braku możliwości poniesienia pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku w środkach utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.)

Jak wynika z powyższego przyznanie prawa pomocy podyktowane oceną możliwości finansowych osoby wnioskującej, dokonywane jest z uwzględnieniem jej sytuacji majątkowej oraz dochodów i wydatków osób pozostających z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.

Należy stwierdzić, iż sytuacja materialna skarżącego uwidoczniona we wniosku oraz piśmie z dnia 5 marca 2009 r. uzasadnia przyznanie mu prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Skarżący i jego żona uzyskują wprawdzie stałe dochody z tytułu świadczenia emerytalnego oraz dochody z tytułu umowy o pracę w łącznej wysokości ok. 2.782 zł brutto miesięcznie, jednak ich wysokość w przeliczeniu na członka rodziny, przy uwzględnieniu wydatków jakie ponoszą na bieżące utrzymanie, znacznie odbiega od przeciętnych dochodów pozwalających na pokrycie pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku w środkach utrzymania koniecznego.

Z tych względów na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 P.p.s. orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.