Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645232

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 września 2009 r.
IV SA/Wa 1269/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 września 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) czerwca 2009 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia:

I.

odrzucić skargę;

II.

zwrócić z urzędu skarżącej E. K. kwotę 500 zł (słownie: pięćset złotych) tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 8 lipca 2009 r., E. K. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) czerwca 2009 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego od decyzji Prezydenta W. z dnia (...) grudnia 2007 r. nr (...) ustalającej warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie parterowego budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą na działce o nr ewidencyjnym (...) w obrębie (...) przy ul. (...) w W.

W wykonaniu zarządzeń Przewodniczącej Wydziału IV z dnia 5 sierpnia 2009 r. skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego od skargi oraz nadesłanie jedenastu egzemplarzy jej odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie do usunięcia braków formalnych skarżąca odebrała 28 sierpnia 2009 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Jednym z tych wymagań jest - zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a. - dołączenie do skargi jej odpisów dla doręczenia ich stronom. Brak odpisów skargi jest brakiem formalnym, który uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu. Jednocześnie jednak jest to brak, który może zostać usunięty przez stronę na wezwanie Sądu, w którym to zostanie dokładnie określony brak i termin, w jakim strona winna go uzupełnić oraz pouczenie o skutkach nieuzupełnienia braku we wskazanym terminie (art. 49 § 1 p.p.s.a.).

Czyniąc zadość przywołanym normom prawnym Sąd wezwał skarżącą do usunięcia braków skargi poprzez nadesłanie jedenastu egzemplarzy odpisów skargi oraz do uiszczenia wpisu sądowego, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru stosowne wezwanie skarżąca odebrała w dniu 28 sierpnia 2009 r., jednakże pomimo wyraźnego pouczenia o skutkach nieuzupełnienia braków skargi we wskazanym terminie, skarżąca uiściła jedynie wpis sądowy od skargi, pozostawiając jednocześnie wezwanie Sądu do nadesłanie jedenastu egzemplarzy odpisów skargi bez odpowiedzi.

W tym stanie rzeczy stwierdzić należy, iż skarga dotknięta jest brakami uniemożliwiającymi nadanie jej dalszego biegu, nie może zatem skutkować wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego.

Wobec powyższego Sąd, na podstawie przepisu art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w zw. z art. 57 § 1 p.p.s.a. i art. 47 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w pkt 1 sentencji postanowienia.

O zwrocie skarżącej wpisu sądowego, Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.