Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1917972

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 marca 2012 r.
IV SA/Wa 1246/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marian Wolanin.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku pełnomocnika T. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 listopada 2011 r. sygn. akt IV SA/Wa 1246/11 oddalającego skargę T. W. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia (...) maja 2011 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej postanawia: - przywrócić termin do złożenia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 22 lutego 2012 r. (data nadania w Urzędzie Pocztowym) adwokat A. M. wniosła wraz ze skargą kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 listopada 2011 r., sygn. akt IV SA/Wa 1246/11, oddalającego skargę T. W. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia (...) maja 2011 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej, wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik skarżącego wskazał, iż niemożność sporządzenia skargi kasacyjnej i złożenia jej w terminie spowodowana była chorobą pełnomocnika uniemożliwiającą mu podejmowanie czynności zawodowych w okresie od dnia 10 lutego 2012 r. do dnia 17 lutego 2012 r. Powyższą okoliczność pełnomocnik udokumentował złożonym wraz z wnioskiem zaświadczeniem lekarskim. Dodatkowo pełnomocnik skarżącego podniósł, iż okres niezdolności do pracy spowodowanej chorobą przypadł w trakcie biegu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

W niniejszej sprawie odpis wyroku wraz z uzasadnieniem, który zapadł w sprawie, doręczono skarżącemu w dniu 12 stycznia 2012 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 86 akt sądowych). Skarga kasacyjna została zaś wniesiona przez profesjonalnego pełnomocnika w dniu 22 lutego 2012 r. (data nadania w urzędzie pocztowym), a więc z uchybieniem ustawowego terminu, który upłynął w dniu 13 lutego 2012 r.

Z okoliczności faktycznych niniejszej sprawy wynika, że bez wątpienia pełnomocnik skarżącego dochował 7-dniowego terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej licząc od dnia 17 lutego 2012 r., czyli od dnia ustania przyczyny w postaci choroby pełnomocnika skarżącego, który to okres niezdolności do pracy przypadł w trakcie biegu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Ponadto zdaniem Sądu uchybienie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej nastąpiło bez winy skarżącego. W ocenie Sądu niezachowanie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej nastąpiło z przyczyn niezależnych od skarżącego i jego pełnomocnika.

W ocenie Sądu spełnione zostały zatem wszystkie przesłanki z art. 87 cyt. ustawy, warunkujące możliwość przywrócenia terminu do złożenia skargi kasacyjnej.

Wobec powyższego, na podstawie art. 86 § 1 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.