Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2579466

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 października 2018 r.
IV SA/Wa 1213/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Sękowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym skargi R. K. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) lutego 2018 r., znak (...) w przedmiocie zobowiązania do powrotu oraz zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych obszarów Schengen postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

R. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) lutego 2018 r. uchylającą decyzję Komendanta Placówki Straży Granicznej w (...) z dnia (...) maja 2017 r. w części dotyczącej zakazu ponownego wjazdu; orzekającą o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen na okres 1 roku od dnia wykonania decyzji; utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję w pozostałej części.

Skarżący zwrócił się z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów postępowania i przyznanie pełnomocnika z urzędu. Postanowieniem z dnia 10 lipca 2018 r. referendarz sądowy pozostawił wniosek o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.

Zarządzeniem z dnia 7 sierpnia 2018 r. (k. 45) skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 300 zł, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia został uznany za skutecznie doręczony skarżącemu w dniu 12 września 2018 r. (k.55).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302.; dalej: p.p.s.a.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Stosownie zaś z art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku nie uiszczenia wpisu od skargi przewodniczący wzywa skarżącego do jego uiszczenia w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, skarga podlega odrzuceniu przez sąd.

Art. 233 p.p.s.a. stanowi, że Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania wpisu. W rozporządzeniu należy uwzględnić, że wpis nie może być niższy niż sto złotych, wpis stosunkowy nie może być wyższy niż 4% wartości przedmiotu zaskarżenia i nie może przekraczać stu tysięcy złotych, a wpis stały wyższy niż dziesięć tysięcy złotych, oraz że wpis stały powinien być zróżnicowany w zależności od rodzaju i charakteru sprawy.

Z akt sprawy wynika, że zarządzeniem z dnia 20 sierpnia 2018 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez uiszczenie wpisu od skargi w kwocie 300 zł. Stosownie do § 2 ust. 3 pkt 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) wpis stały w sprawach skarg nieobjętych wpisem stosunkowym z zakresu cudzoziemców, paszportów i wiz wynosi 300 zł. Skarżącemu zakreślono siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia został uznany za skutecznie doręczony skarżącemu w dniu 12 września 2018 r. Pomimo upływu zakreślonego terminu skarżący nie uiścił wpisu sądowego od skargi. Jak wynika z akt sprawy w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych do dnia 26 września 2018 r. nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy (k.56).

Art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. stanowi, że sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W świetle powyższego Sąd stwierdził, że skarżący nie uiścił wpisu sądowego od skargi i na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 i art. 220 § 3 p.p.s.a. odrzucił skargę, o czym orzeczono w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.