Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446111

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2013 r.
IV SA/Wa 1206/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Michał Sułkowski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) kwietnia 2013 r. znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowić w niniejszej sprawie dla J. S. adwokata w ramach przyznania prawa pomocy, o którego wyznaczenie zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w W.

Uzasadnienie faktyczne

J. S. zwrócił się o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Ze złożonego na urzędowym formularzu oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach oraz z dołączonych do wniosku dokumentów źródłowych wynika, że skarżący jest osobą samotną. Źródła jego utrzymania stanowią emerytura i zasiłek pielęgnacyjny. Poza zaliczką na podatek dochodowy i składką na ubezpieczenie zdrowotne, ze świadczenia emerytalnego potrącana jest kwota 346,01 zł miesięcznie z tytułu egzekucji administracyjnej. Wysokość emerytury i zasiłku pielęgnacyjnego do wypłaty wynosi łącznie 970,47 zł miesięcznie.

Wedle zaświadczenia komornika sądowego z dnia 8 kwietnia 2013 r. przeciwko skarżącemu prowadzone są dwa postępowania egzekucyjne świadczeń pieniężnych. Zgodnie z informacją tego samego komornika z dnia 18 maja 2012 r. należność główna skarżącego z tytułu przeterminowanych zobowiązań wobec spółdzielni mieszkaniowej wynosi 21.04,74 zł, a odsetki do 18 maja 2012 r. 16.226,61 zł.

Majątek skarżącego stanowi mieszkanie o powierzchni 49 m2 oraz 1/2 udziału we współwłasności domu odziedziczonego po rodzicach. Wnioskodawca nie ma oszczędności, innych zasobów pieniężnych, ani wartościowych przedmiotów.

Wedle informacji spółdzielni mieszkaniowej z dnia 19 października 2012 r. wysokość opłat za lokal mieszkalny należący do skarżącego wynosi od listopada 2012 r. 640,08 zł miesięcznie. J. S. opłaca alimenty na rzecz syna w wysokości 100 zł miesięcznie. Jak wynika z umowy darowizny z dnia (...) lutego 2013 r., której kopię dołączono do akt sprawy, na początku bieżącego roku skarżący korzystał z pomocy rzeczowej Caritas w formie leków zakupionych według dostarczonych recept.

Stosownie do treści art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej powoływanej również jako p.p.s.a., prawo pomocy przysługuje osobie fizycznej w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, zaś w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Mając na względzie wykazane w przedmiotowym wniosku stan majątkowy i możliwości płatnicze J. S. należy stwierdzić, że nie jest on w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Tylko opłaty za lokal mieszkalny oraz alimenty, które skarżący płaci na rzecz syna wynoszą prawie 750 zł miesięcznie. W sytuacji, gdy dochód wnioskodawcy wynosi 970,47 zł miesięcznie, a przy tym nie dysponuje on oszczędnościami, ani wartościowymi przedmiotami, które można by zbyć w celu pozyskania dodatkowych środków, należy stwierdzić, że nie jest on w stanie poczynić dodatkowych oszczędności w celu pokrycia kosztów postępowania przed sądem.

Z akt sprawy wynika nadto, że J. S. od dłuższego czasu nie reguluje terminowo należności wobec spółdzielni mieszkaniowej, w związku z czym przeciwko niemu toczą się dwa postępowania egzekucyjne, w których zajęto przyznane mu świadczenie emerytalne. Wnioskodawca korzysta też z pomocy instytucji charytatywnej. Powyższe dodatkowo wskazuje, że możliwości płatnicze skarżącego nie pozwalają na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., należało orzec jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.