Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1621935

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 stycznia 2015 r.
IV SA/Wa 1182/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Karolina Kisielewicz-Malec (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata A. R. o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji w sprawie ze skargi T. G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) marca 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia postanawia: - przyznać adw. A. R. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 240 zł tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 55,20 zł stanowiącą 23% podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie faktyczne

Referendarz sądowy postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 1182/14 przyznał skarżącej T. G. prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowił dla skarżącego adwokata.

Okręgowa Rada Adwokacka w (...) pełnomocnikiem strony wyznaczyła adw. A. R.

Wyznaczona pełnomocnik na rozprawie w dniu 9 stycznia 2015 r. wniosła o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu i oświadczyła, że nie zostały one zapłacone w całości ani w części.

W myśl art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Stawki wynagrodzenia i zasady ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu przez adwokata uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461).

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c powołanego rozporządzenia, stawka minimalna wynosi w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji w sprawie, w której przedmiotem zaskarżenia nie jest należność pieniężna bądź decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego - 240 zł.

Stosownie do § 2 ust. 3 rozporządzenia, opłata ulega podwyższeniu o stawkę podatku od towarów i usług.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 250 i art. 258 § 2 pkt 8 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.