Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1917971

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 marca 2012 r.
IV SA/Wa 1168/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska.

Sędziowie WSA: Jakub Linkowski (spr.), Wanda Zielińska-Baran.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2012 r. na rozprawie wniosku L. M. oraz L. w sprawie ze skargi J. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) maja 2011 r. Nr (...) w przedmiocie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego postanawia

1.

odmówić dopuszczenia L. M. do udziału w postępowaniu sądowym w charakterze uczestnika postępowania;

2.

odmówić dopuszczenia L. do udziału w postępowaniu sądowym w charakterze uczestnika postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 17 czerwca 2011 r. J. J. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. decyzję tego organu z dnia (...) maja 2011 r. nr (...) w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego tj. parkingu jednopoziomowego na 250 miejsc postojowych dla samochodów i 150 miejsc dla rowerów w rejonie ulic (...) i (...) w W.

Podczas rozprawy przed Sądem w dniu 10 stycznia 2012 r. L. M. zwróciła się o dopuszczenie jej do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz o dopuszczenie do udziału w postępowaniu organizacji społecznej, którą kieruje tj. "L.".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 33 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) -dalej p.p.s.a., udział w charakterze uczestnika może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4, w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności.

Warto w tym miejscu przywołać zagadnienie prawne, które stało się przedmiotem zainteresowania Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w wydanym w dniu 28 września 2009 r. postanowieniu (sygn. akt II GZ 55/09), które sprowadzało się do kwestii, czy sąd administracyjny, rozpoznając wniosek organizacji społecznej, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym, winien brać pod uwagę tylko, czy sprawa dotyczy jej statutowej działalności, czy także badać występowanie interesu społecznego, w rozumieniu art. 31 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). Rozważaniom Naczelnego Sądu Administracyjnego podlegała kwestia, czy sądy administracyjne rozpoznające wnioski organizacji społecznych, o których mowa w art. 33 § 2 p.p.s.a. są uprawnione do stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w tym zakresie, czy też podstawę prawną rozstrzygnięcia powinny stanowić odpowiednie przepisy p.p.s.a., w tym przede wszystkim art. 33 § 2 tej ustawy.

NSA po dokonaniu analizy przepisów odnoszących się do kwestii udziału danego podmiotu w charakterze uczestnika postępowania, zaprezentował pogląd, iż w świetle przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi brak jest podstaw prawnych do stosowania przez sąd administracyjny przesłanek z art. 31 § 1 k.p.a. w postępowaniu o dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym prowadzonym stosownie do art. 33 § 2 p.p.s.a. Ponadto NSA wskazał, że sytuacja prawna organizacji społecznej w badanej płaszczyźnie została jednoznacznie określona w art. 9 p.p.s.a., tak więc przesłanki uzasadniające ewentualny udział organizacji społecznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, wynikają z postanowień art. 33 § 2 in fine w związku z art. 9 p.p.s.a.

Odnosząc powyższe do stanu faktycznego rozpoznawanej sprawy, należy wskazać, że L. M. przedstawiła Zaświadczenie nr (...) Kuratora Oświaty z dnia (...) marca 2002 r., z którego wynika, że "L." zostało wpisane do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli.

W zaświadczeniu podano, że celem tj. placówki jest: doskonalenie zawodowe nauczycieli i kadry kierowniczej szkół oraz placówek oświatowych i pracowników samorządowych w zakresie wiedzy i umiejętności niezbędnych w zreformowanym systemie oświaty. Kolejnym celem ww. podmiotu jest upowszechnianie idei zmian w zakresie edukacji z uwzględnieniem standardów Unii Europejskiej z dbałością o polską tradycję kulturową.

W zaświadczeniu wskazano, że organem prowadzącym placówkę jest L. M.

Wskazane powyżej cele podmiotu o nazwie "L." nie pozostają w zbieżności z przedmiotem niniejszego postępowania sądowoadministracyjnego.

Stwierdzić należy, że sprawa prowadzona ze skargi J. J. na decyzję w przedmiocie lokalizacji parkingu, nie dotyczy zakresu działalności "L.". Nie zachodzą zatem przesłanki z art. 33 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które uzasadniałyby dopuszczenie tego podmiotu do udziału w sprawie.

Sąd nie znalazł także przesłanek do dopuszczenia do udziału w sprawie L. M. Wskazana osoba fizyczna nie przedstawiła żadnych dowodów, że ma w sprawie interes prawny.

Z oświadczeń zainteresowanej nie wynika, że na terenie przewidzianym pod budowę parkingu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie posiada własność lub użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Z tych przyczyn, na podstawie art. 33 § 2 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.