Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840228

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 listopada 2015 r.
IV SA/Wa 1118/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Zyglewska (spr.).

Sędziowie WSA: Paweł Groński, Wanda Zielińska-Baran.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 listopada 2015 r. sprawy ze skargi K. M. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) lutego 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.