Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1106672

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 listopada 2011 r.
IV SA/Wa 1084/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Wójcik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2011 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej G. J. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 września 2011 r., sygn. akt IV SA/Wa 1084/11 oddalającego skargę G. J. na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) maja 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 28 września 2011 r., sygn. akt IV SA/Wa 1084/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę G. J. na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) maja 2011 r. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania.

W dniu 17 listopada 2011 r. doręczono Skarżącej odpis wyroku z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie zaskarżenia (zwrotne potwierdzenie odbioru k. - 103).

Pismem z dnia 18 listopada 2011 r. (data stempla pocztowego) G. J. wniosła od powyższego wyroku skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 175 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a." skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, chyba, że skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka.

Jak wynika z akt sprawy Skarżąca (w trybie art. 72 § 1 p.p.s.a.) została prawidłowo pouczona o przymusie adwokacko-radcowskim wraz z doręczeniem odpisu wyroku. Jednakże złożona skarga kasacyjna nie spełnia wymogu określonego w art. 175 § 1 lub § 2 p.p.s.a.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 178 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.