Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446107

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 maja 2013 r.
IV SA/Wa 1062/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Michał Sułkowski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Z. K. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) kwietnia 2013 r. znak: (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Z. K. zwrócił się o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Ze złożonego na urzędowym formularzu oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach oraz pisma Przewodniczącej Rady do Spraw Uchodźców z dnia 14 maja 2013 r. wynika, że skarżący przebywa w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Wnioskodawca nie ma nieruchomości, oszczędności, ani wartościowych przedmiotów, a jedyne środki, jakimi dysponuje pochodzą ze świadczenia z Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

W myśl art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej powoływanej również jako p.p.s.a., prawo pomocy przysługuje osobie fizycznej w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Skarżący nie osiąga dochodu, nie dysponuje zasobami pieniężnymi, ani wartościowymi przedmiotami, a przebywając w zamkniętym ośrodku dla cudzoziemców, znajduje się na utrzymaniu państwa polskiego.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że wnioskodawca nie jest w stanie wygospodarować środków na poniesienie kosztów postępowania przed sądem.

Z tych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 oraz art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., należało orzec jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.