Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2906347

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 stycznia 2010 r.
IV SA/Wa 1055/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Zielińska-Baran.

Sędziowie WSA: Danuta Dopierała (spr.), Jakub Linkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 stycznia 2010 r. sprawy ze skargi I. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) maja 2009 r. nr (...) w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.