IV SA/Wa 1046/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3110232

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 października 2020 r. IV SA/Wa 1046/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:, Sędzia WSA Aneta Dąbrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 6 października 2020 r., na posiedzeniu niejawnym, w sprawie ze skargi A. G., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...), z dnia (...) lutego 2020 r. nr (...), w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy, postanawia:, odrzucić skargę;, zwrócić ze Skarbu Państwa (kasa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie) na rzecz A. G. kwotę 500 zł (słownie: pięćset złotych), uiszczoną tytułem wpisu sądowego.,

Uzasadnienie faktyczne

A. G. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z (...) lutego 2020 r. o ustaleniu warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wraz z jego niezbędną infrastrukturą, zjazdem i elementami zagospodarowania terenu oraz przebudową istniejącego budynku jednorodzinnego na działce nr ew. (...) z obr (...) przy ul. (...) w W., na terenie Dzielnicy (...).

Zarządzeniem z 13 maja 2020 r. (k. 1) skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez wskazanie własnego numeru PESEL oraz poprzez złożenie 15 odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia z 13 maja 2020 r. został doręczony skarżącej 24 lipca 2020 r. (potwierdzenie odbioru k. 39), zaś zakreślony termin do wskazania numeru PESEL skarżącej oraz złożenia odpisów skargi upłynął bezskutecznie 31 lipca 2020 r. Pomimo upływu zakreślonego terminu skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a. skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym.

W myśl art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a. pismo strony powinno zawierać w przypadku, gdy jest pierwszym pismem w sprawie, numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku.

Zgodnie z art. 47 § 1 i § 2 p.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a nadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych; odpisami mogą być także uwierzytelnione fotokopie bądź uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej.

Z akt sprawy wynika, że zarządzeniem z 13 maja 2020 r. skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez podanie własnego numeru PESEL oraz złożenie odpisów skargi celem doręczenia ich stronom postępowania. Zakreślono skarżącej siedmiodniowy termin do uzupełnienia braków formalnych skargi. Odpis zarządzenia został doręczony skarżącej 24 lipca 2020 r. Zakreślony termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął 31 lipca 2020 r. Pomimo upływu zakreślonego terminu skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi.

Art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. stanowi, że sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W świetle powyższego Sąd stwierdził, że skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi i na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. odrzucił skargę, o czym orzeczono w punkcie 1 sentencji postanowienia.

Sąd z urzędu zwrócił skarżącej cały uiszczony wpis od skargi w kwocie 500 zł, zgodnie z regulacją art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., który stanowi, że sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy, o czym orzeczono w punkcie 2 sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.