Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446106

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 maja 2013 r.
IV SA/Wa 1036/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Karolina Kisielewicz-Malec (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie: po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy wniosku J. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. P. na postanowienie Szefa urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) lutego 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wyłączenia z akt sprawy dokumentów niejawnych o klauzuli "poufne" postanawia: 1) zwolnić skarżącego od kosztów sądowych, 2) ustanowić adwokata z urzędu, o którego wyznaczenie zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w W.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz o ustanowienie adwokata w niniejszej sprawie.

Z wniosku sporządzonego na urzędowym formularzu PPF wynika, ze skarżący obecnie odbywa karę pozbawienia wolności. W zakładzie karnym nie pracuje.

Na obecnym etapie postępowania strona skarżąca nie jest zobowiązana do poniesienia jakichkolwiek opłat sadowych. Jednakże z uwagi na fakt, że postanowieniem z dnia 23 maja 2013 r. (IV SA/Wa 1036/13) sąd odrzucił skargę, jako wniesioną po upływie terminu przewidzianego w art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., dalej jako p.p.s.a.), w przyszłości może on zostać zobowiązany do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej, jeżeli zdecyduje się skorzystać z tego środka odwoławczego. Pozostałe koszty postępowania, jakie ewentualnie może w przyszłości ponieść skarżący, to także wynagrodzenie przysługujące fachowemu pełnomocnikowi za sporządzenie środka odwoławczego od wyroku sądu pierwszej instancji (przymus adwokacko - radcowski).

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 243 § 1 p.p.s.a. prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Jednocześnie ustawodawca w art. 246 § 1 powoływanej ustawy uzależnił przyznanie prawa pomocy od wykazania przez stronę, że nie ma ona środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania (przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym) lub że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym).

Działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należy rozważyć, czy w świetle podanych okoliczności strona skarżąca spełnia przesłanki do przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym.

W stanie faktycznym istniejącym w rozpatrywanej sprawie referendarz uznał, że wnioskodawca nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, co stanowi przesłankę do całkowitego zwolnienia od kosztów sądowych (art. 246 § 1 pkt 1 ustawy p.p.s.a.). Skarżący nie uzyskuje żadnego dochodu, odbywa karę pozbawienia wolności.

Niniejsze postanowienie jest równoznaczne z udzieleniem adwokatowi pełnomocnictwa (art. 244 § 2 p.p.s.a.) Osobę adwokata wyznaczy dla skarżącego Okręgowa Rada Adwokacka w W. Zwolnienie od kosztów sądowych oznacza zaś, że strona nie będzie zobowiązana do uiszczenia jakichkolwiek opłat i wydatków związanych z niniejszym postępowaniem.

Postanowienie wydano na podstawie art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.