Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446105

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 maja 2013 r.
IV SA/Wa 1036/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Wykowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. P. na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) lutego 2013 r. Nr (...) w przedmiocie wyłączenia z akt sprawy dokumentów niejawnych o klauzuli "poufne" postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem Nr (...) z dnia (...) sierpnia 2012 r. Wojewoda (...) orzekł o wyłączeniu z akt sprawy o udzielenie J. P. zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony dokumentów niejawnych o klauzuli "poufne".

Postanowieniem Nr (...) z dnia (...) lutego 2013 r. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców uchylił postanowienie z dnia (...) sierpnia 2012 r. w całości przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Wojewodę (...).

Postanowienie z dnia (...) lutego 2013 r. zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącego w dniu 25 lutego 2013 r.

W dniu 3 kwietnia 2013 r. skarżący nadał w urzędzie pocztowym skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie z dnia (...) lutego 2013 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu, ponieważ została wniesiona po terminie.

Zgodnie z art. 53 § 1 p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Jak wynika z art. 40 § 2 k.p.a., jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi.

Jak stanowi art. 58 § 2 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdza, że jak wynika z akt sprawy, postanowienie z dnia (...) lutego 2013 r. zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącego w dniu 25 lutego 2013 r. Skarga została zaś nadana przez skarżącego w dniu 3 kwietnia 2013 r. W związku z tym, Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdza, że skarga została wniesiona po terminie.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.