Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2638202

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 12 marca 2019 r.
IV SA/Po 984/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Bąk-Marciniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) sierpnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego postanawia: sprostować oczywistą omyłkę pisarską w postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 lutego 2019 r. sygn. akt IV SA/Po (...) w ten sposób, że w miejsce sędziego WSA "D. S." wpisać "I. B. - Marciniak".

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ((...) j.t. dalej jako p.p.s.a.) Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

W postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 lutego 2019 r. sygn. akt IV SA/Po (...), omyłkowo błędnie została wpisana osoba sędziego wydającego postanowienie zamiast I. B. - Marciniak, D. S.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie wskazanego na wstępie art. 156 § 1 i 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.