Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 23 września 2004 r.
IV SA/Po 979/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Rafał Batorowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 23 września 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. O. na uchwały Rady Miasta Z. G. z dnia (...) października 1990 r. Nr (...) z dnia (...) grudnia 1990 r. Nr (...) w przedmiocie zmiany nazwy ulicy postanawia skargę odrzucić (-) R.Batorowicz JFS

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) lipca 2004 r. J. O. wniósł ponownie skargę na uchwały Rady Miasta Z. G. z dnia (...) października 1990 r. Nr (...) i z dnia (...) grudnia 1990 r. Nr V w przedmiocie zmiany nazwy ulicy.

W niniejszej sprawie nastąpiło naruszenie powagi rzeczy osądzonej, ponieważ skarga na powyższe uchwały w przedmiocie zmiany nazwy ulic została wniesiona w dniu (...) października 1999 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego w P., a postępowanie w sprawie zostało zakończone prawomocnym postanowieniem z dnia (...) lutego 2000 r. sygn. (...) odrzucającym skargę z powodu wniesienia jej po terminie i prawomocnym postanowieniem z dnia (...) maja 2000 r. sygn. (...) oddalającym wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Stąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) należało orzec jak w sentencji.

(-) R.Batorowicz