Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1106670

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 24 stycznia 2012 r.
IV SA/Po 955/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Donata Starosta.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 stycznia 2012 r. przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu sprawy ze skargi J. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) lipca (...) r., nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy postanawia

1.

sprostować oczywistą omyłkę w punkcie 3 wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 16 listopada 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 955/11 w ten sposób, że w miejsce "zasądza od Wójta Gminy S. na rzecz J. P. kwotę 500 (pięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania" wpisać "zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. na rzecz J. P. kwotę 500 (pięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania",

2.

sprostować oczywistą omyłkę zawartą w uzasadnieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 16 listopada 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 955/11 w ten sposób, że na stronie 11 w 6 wersie od dołu w miejsce "od organu I instancji" wpisać "od organu II instancji".

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia (...) listopada 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 955/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (dalej WSA) działając w sprawie ze skargi J. P. (dalej skarżący) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. (dalej SKO) z dnia (...) lipca 2011 r., nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy w pkt 1 uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy S. z dnia (...) maja 2011 r., nr (...), w pkt 2 określił, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana, natomiast w pkt 3 zasądził od Wójta Gminy S. na rzecz J. P. kwotę 500 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W niniejszej sprawie nie ulegało wątpliwości, że uwzględniając skargę na decyzję SKO na tym organie spoczywa obowiązek zwrotu skarżącemu kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw.

Konsekwencją sprostowania oczywistej omyłki w pkt 1 postanowienia było również sprostowanie w pkt 2 uzasadnienia powyższego wyroku przez prawidłowe wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za powstałe koszty postępowania.

Mając na uwadze powyższe Sąd działając na podstawie art. 156 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej p.p.s.a.) orzekł jak w obydwóch punktach sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.