IV SA/Po 953/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - OpenLEX

IV SA/Po 953/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802140

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 24 października 2017 r. IV SA/Po 953/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Radzicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 24 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg R. S. i B. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) czerwca 2017 r. nr (...) w przedmiocie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko postanawia na podstawie art. 111 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369), połączyć sprawy o sygnaturach akt IV SA/Po 818/17 i IV SA/Po 953/17 w celu ich łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia i tak połączone sprawy prowadzić pod wspólną sygnaturą akt IV SA/Po 818/17

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.