Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 23 listopada 2004 r.
IV SA/Po 951/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Paweł Miładowski (spr).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 listopada 2004 r. w trybie uproszczonym sprawy ze skargi E. P. na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) czerwca 2004 r. nr (...) w przedmiocie niedopuszczalności wniosku; o d d a l a s k a r g ę /-/P. Miładowski

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) sierpnia 2000 r. nr (...) Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odmówił skarżącej E. P. przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Skarżąca złożyła wniosek o ponowne rozpoznanie jej sprawy.

Decyzja z dnia (...) grudnia 2002 r. nr (...) Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uchylił swoja decyzje z dnia (...) sierpnia 2000 r. i z tytułu deportacji w okresie od maja 1944 r. do kwietnia 1945 r. przyznał skarżącej uprawnienie do świadczenia pieniężnego przewidzianego w ustawie z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 87, poz. 395 ze zm.).

Skarżąca złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie jej sprawy.

Decyzją z dnia (...) czerwca 2003 r. nr (...) Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uchylił decyzję z dna (...) grudnia 2002 r. i odmówił skarżącej przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego.

Wraz z decyzją dnia (...) czerwca 2003 r. doręczono skarżącej pouczenie o terminie i sposobie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu.

Pismem nadanym w Urzędzie pocztowym w Ś. dnia (...) marca 2004 r. skarżąca złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie jej sprawy. W uzasadnieniu złożonego wniosku skarżąca przedstawiła okoliczności uzasadniające przyznanie jej wnioskowanego świadczenia.

Postanowieniem z dnia (...) czerwca 2004 r. nr (...) Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych stwierdził niedopuszczalność rozpatrzenia, wniesionego przez skarżącą wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Uzasadniając postanowienie wskazano, że postępowanie administracyjne jest oparte na zasadzie dwuinstancyjności, której treścią jest dopuszczalność dwukrotnego rozpoznania i rozstrzygnięcia tej samej sprawy administracyjnej. Wyczerpanie tej możliwości powoduje niedopuszczalność odwołania. Podkreślono, że strona została prawidłowo pouczona w decyzji z dnia (...) czerwca 2003 r. o prawie do złożenia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, i z tego prawa nie skorzystała.

Na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych skarżąca wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

W odpowiedzi na skargę Kierownik Urzędu wniósł o oddalenie skargi i podtrzymał stanowisko wyrażone w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia.

Pismem z dnia (...) sierpnia 2004 r., doręczonym dnia (...) września 2004 r. zawiadomiono skarżącą o złożeniu przez Kierownika Urzędu wniosku o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym oraz o czternastodniowym terminie do złożenia żądania przeprowadzenia rozprawy. Mimo upływu powyższego terminu skarżąca nie zażądała przeprowadzenia rozprawy. W związku z tym sprawę skierowano do rozpoznania w trybie uproszczonym.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym sprawy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 134 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalność odwołania, a postanowienie w tej sprawie jest ostateczne. Przepis art. 134 k.p.a. przewiduje możliwość wydania postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność odwołania, co w myśl art. 127 § 3 k.p.a. odnosi się także do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z akt sprawy wynika, iż skarżąca została prawidłowo pouczona o przysługującym jej prawie do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wbrew pouczeniu zawartemu w doręczonym jej (...) czerwca 2003 r. postanowieniu, skarżąca (...) marca 2004 r. złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie jej sprawy. Kierownik Urzędu postanowieniem stwierdził niedopuszczalność rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W art. 134 k.p.a. przewidziane są dwie sytuacje procesowe: niedopuszczalność odwołania i wniesienie odwołania z uchybieniem terminu. Niedopuszczalność odwołania może wynikać z ustawy, gdy ustawa przewiduje dla danego typu spraw tylko jednoinstancyjne postępowanie, albo z tego, że tok postępowania został w sprawie już wyczerpany. Organ administracyjny bada czy odwołanie zostało wniesione w terminie i czy jest ono dopuszczalne. Niedopuszczalność wniesienia odwołania zostaje stwierdzona gdy wniesiono odwołanie, a sprawa nie została załatwiona w drodze decyzji administracyjnej, strona w terminie nie usunęła braków odwołania, odwołanie wniosła strona nieposiadająca zdolności procesowej, treścią odwołania jest żądanie rozstrzygnięcia kwestii, która nie została rozpoznana przez organ I Instancji, odwołanie wniesiono od decyzji, która nie została doręczona lub ogłoszona stronie, odwołanie wniesiono od decyzji, której nie można zaskarżyć w drodze odwołania, np. od decyzji organu odwoławczego.

W przedmiotowej sprawie rozpatrywana jest kwestia dopuszczalności wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Żądaniem skargi objęto merytoryczne rozpoznanie sprawy, tymczasem "ani w postępowaniu, którego przedmiotem jest kwestia stwierdzenia niedopuszczalności odwołania, ani też w postępowaniu dotyczącym przywrócenia spóźnionego terminu nie może podlegać ocenie zgodność z prawem decyzji, której dotyczy spóźnione (lub nie) odwołanie. Decyzja taka podlegać może kontroli instancyjnej, a następnie sądowej tylko wówczas gdy skuteczną będzie czynność, od której zależy uruchomienie postępowania odwoławczego" (wyrok NSA z dn. 3 listopada 1998 r., sygn. I SA/Ka 361/97).

W sytuacji, gdy skarżąca uznała decyzję z dnia (...) czerwca 2003 r., odmawiającą jej przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego za niezgodną z prawem, powinna była we wskazanym terminie trzydziestu dni, złożyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu skargę. Skarżąca z tego prawa nie skorzystała, natomiast po upływie niespełna 9 miesięcy od daty wydania decyzji, wniosła o ponowne rozpatrzenie jej sprawy.

W przedmiotowym postępowaniu ocenie podlega wydanie przez Kierownika Urzędu postanowienia w przedmiocie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W rozpatrywanej sprawie skarżąca została prawidłowo pouczona o terminie i sposobie wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Bezspornym jest, iż skarżąca postąpiła wbrew pouczeniu i po upływie terminu przewidzianego dla wniesienia skargi, złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wobec powyższego uznając skargę za nieuzasadnioną, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), należało orzec o oddaleniu skargi.

P. Miładowski