Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 14 września 2004 r.
IV SA/Po 949/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Hrycaj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 14 września 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. K. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. z dnia (...) czerwca 2004 r. Nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie wznowienia postępowania postanawia: umorzyć postępowanie. (-) M. Hrycaj

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca kwestionowała decyzję uchylającą decyzję o odmowie wznowienia postępowania administracyjnego i przekazującą sprawę do ponownego rozpoznania.

Wobec podjęcia w dniu (...) lipca 2004 r. postanowienia wznawiającego postępowanie administracyjne cofnęła skargę.

W tych okolicznościach Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.Nr 153 poz. 1270), orzekł jak w sentencji.

(-) M. Hrycaj