Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1521769

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 28 stycznia 2014 r.
IV SA/Po 92/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Jarosz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) Sp. z o.o. z siedzibą w (...) na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) listopada 2013 r. nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania postanawia

1.

umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne;

2.

zwrócić stronie skarżącej kwotę (...) ((...)) złotych uiszczonego wpis sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) stycznia 2014 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wpłynęła skarga (...) Sp. z o.o. z siedzibą w (...) z dnia (...) grudnia 2013 r. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego wskazane w rubrum nin. postanowienia.

Pismem z dnia (...) stycznia 2014 r. strona skarżąca cofnęła skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwana dalej: p.p.s.a.), strona skarżąca może cofnąć skargę, a złożone oświadczenie jest dla sądu wiążące. Sąd jednak uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Mając powyższe na uwadze, Sąd - nie stwierdzając wystąpienia w niniejszej sprawie wskazanych wyżej przesłanek - uznał cofnięcie skargi za skuteczne i na mocy art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł jak w punkcie pierwszym sentencji postanowienia.

O zwrocie uiszczonego wpisu w kwocie (...) zł (pkt (...) sentencji postanowienia) orzeczono stosownie do art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.