Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645035

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 1 grudnia 2009 r.
IV SA/Po 918/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kręcichwost-Durchowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cz. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skarg Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cz. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) sierpnia 2009 r., (...) z dnia (...) sierpnia 2009 r., (...) z dnia (...) sierpnia 2009 r., (...) z dnia (...) sierpnia 2009 r., (...) z dnia (...)sierpnia 2009 r., (...) z dnia (...) sierpnia 2009 r., (...) z dnia (...) sierpnia 2009 r., (...) z dnia (...) sierpnia 2009 r., (...) z dnia (...) sierpnia 2009 r., (...) z dnia (...) sierpnia 2009 r., (...) z dnia (...) sierpnia 2009 r., (...) w przedmiocie opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska postanawia przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. (-) E. Kręcichwost-Durchowska

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) października 2009 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Cz. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) sierpnia 2009 r., (...), z dnia (...) sierpnia 2009 r., (...), z dnia (...) sierpnia 2009 r., (...), z dnia (...)sierpnia 2009 r., (...), z dnia (...)sierpnia 2009 r., (...), z dnia (...)sierpnia 2009 r., (...), z dnia (...) sierpnia 2009 r., (...), z dnia (...) sierpnia 2009 r., (...), z dnia (...) sierpnia 2009 r., (...), z dnia (...)sierpnia 2009 r., (...), z dnia (...) sierpnia 2009 r., (...) w przedmiocie opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska składając jednocześnie wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, iż nie posiada środków na poniesienie kosztów postępowania w zakresie wpisu i wydatków, co związane jest z sytuacją bilansowa strony skarżącej działającej jako zakład budżetowy. Skarżący podniósł ponadto, iż wysokość straty za ostatni rok obrotowy wyniósł 63.157,36 zł.

Postanowieniem z dnia 1 grudnia 2009 r. Sąd zarządził połączenie do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia spraw ze skarg na ww. decyzje.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 246 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.- dalej p.p.s.a.) przyznanie prawa pomocy osobie prawnej, a także innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w zakresie częściowym następuje, gdy wykaże ona, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania. Z konstrukcji tego przepisu wynika, że to na wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania, iż znajduje się w sytuacji materialnej uprawniającej do przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Analiza sytuacji finansowej skarżącego Zakładu wskazuje zdaniem Sądu, że skarżący nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania sądowego. Sąd dokonując powyższej oceny wziął pod uwagę, iż w odniesieniu do skarżącego wydanych zostało 11 decyzji, a łączna kwota opłat, wynikających z tych decyzji, wynosi około 700.000,00 zł. Natomiast łączna wysokość wpisów w poszczególnych sprawach sądowoadministracyjnych wynosiłaby około 14 tyś zł. Powyższe oraz fakt, iż wysokość strat w ostatnim roku obrotowym wyniósł 63.157,36 zł wskazują jednoznacznie na trudną sytuację finansową Zakładu i uzasadnia przekonanie, że przy takim stanie budżetu Zakład nie byłby w stanie uiścić wysokiego wpisu sądowego ani też nie miał możliwości wcześniejszego zgromadzenia środków w wysokości pozwalającej na opłacenie wpisu. Wprawdzie skarżący posiada majątek w postaci środków trwałych, lecz jako jednostka budżetowa nie ma możliwości uzyskania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego ze sprzedaży lub obciążenia tego majątku. Dlatego też Sąd uznał, że skarżący wykazał, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie aktualnie kosztów postępowania.

Mając na uwadze powyższe rozważania, Sąd orzekł jak w sentencji na podstawie art. 243 § 1, 245 § 3 i 4 oraz art. 246 § 2 pkt 2 p.p.s.a.

(-) E. Kręcichwost-Durchowska

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.