Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645034

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 15 grudnia 2009 r.
IV SA/Po 917/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Kucznerowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej "(...)" w P. na uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2009 r. nr XLVIII/629/V/2009 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków postanawia odrzucić skargę (-) I. Kucznerowicz

Uzasadnienie faktyczne

Spółdzielnia Mieszkaniowa "(...)" w Poznaniu reprezentowana przez radcę prawnego J.S. pismem z dnia 13 października 2009 r. wniosła skargi na uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2009 r. nr XLVIII/627/V/2009 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2010 r., nr XLVIII/628/V/2009 w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych świadczonych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, nr XLVIII/629/V/2009 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków. Skarżąca wnosząc powyższe skargi uiściła jeden wpis w kwocie 300 zł opisując go jako wpis od skarg na uchwały Rady Miasta Poznania (vide dowód wpłaty k. 15 akt i informacja Oddziału Finansowo - Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 26 listopada 2009 r. k. 61 akt).

Mając na uwadze fakt, iż każda zaskarżona uchwała stanowi odrębną sprawę i stosownie do § 2 pkt 1 ppkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczególnych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) podlega odrębnemu wpisowi stałemu w kwocie 300 zł. Sąd pismem z dnia 1 grudnia 2009 r. wezwał pełnomocnika skarżącej do przypisania kwoty uiszczonego wpisu do konkretnej uchwały Rady Miasta Poznania objętej zakresem skargi.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie radca prawny J.S., pismem z dnia 8 grudnia 2009 r. (k. 66 akt) wskazała, iż uiszczony wpis dotyczy skargi na uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2009 r. nr XLVIII/627/V/2009 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie dotyczącej uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2009 r. nr XLVIII/629/V/2009 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków został naruszony przepis art. 219 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm - dalej p.p.s.a.), zgodnie z którym opłatę sądową należy uiścić - po wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie - gotówką do kasy sądu lub na rachunek bankowy.

Uwzględniając więc zasadę zgodnie z którą, pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania lub odrzuca bez wezwania do uiszczenia opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej, Sąd na podstawie art. 221 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

(-) I. Kucznerowicz

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.