Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645032

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 15 grudnia 2009 r.
IV SA/Po 915/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Paweł Miładowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej "G." w P. na uchwałę Rady Miasta P. z dnia (...) stycznia 2009 r., Nr (...) w przedmiocie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych postanawia odrzucić skargę. (-) P. Miładowski

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) października 2009 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa "G." w P. reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika zaskarżyła trzy uchwały Rady Miasta P. tj. uchwałę nr (...) z dnia (...)stycznia 2009 r., uchwałę nr (...) z dnia (...)stycznia 2009 r. oraz uchwałę (...) z dnia (...) stycznia 2009 r. uiszczając jednocześnie wpis w kwocie 300 zł, które to skargi zarejestrowano odpowiednio pod sygn. IV SA/Po 916/09, IV SA/Po 915/09, IV SA/Po 917/09.

Pismem z dnia 2 grudnia 2009 r. Sąd wezwał pełnomocnika skarżącej do złożenia oświadczenia, której z uchwał dotyczy uiszczony w kwocie 300 zł wpis.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie pełnomocnik strony skarżącej oświadczył, iż opłata załączona do skargi dotyczy uchwały nr (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż jednoczesne zaskarżenie do Sądu kilku prawnych form działania administracji powoduje wszczęcie tylu postępowań sądowoadministracyjnych, ile aktów wymieniono w skardze. Bez znaczenia jest przy tym techniczna forma sporządzenia skarg w tym sensie, że nawet sformułowanie kilku skarg w jednym piśmie procesowym nie pozbawia ich indywidualnego charakteru, odrębności. (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 kwietnia 2005 r., sygn. akt FSK 1561/04). Objęcie przez stronę kilku aktów administracji jedną skargą nie oznacza zatem wszczęcia tylko jednego postępowania przed Sądem, lecz tylu ile jest spraw sądowoadministracyjnych.

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późn. zm. - dalej p.p.s.a.) zasadą jest, iż od każdej skargi pobiera się wpis. Natomiast w myśl przepisu art. 221 p.p.s.a. pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

Zgodnie z przepisem § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193: z późn. zm.) w sprawach skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej, bez względu na przedmiot sprawy pobiera się wpis stały w wysokości 300 zł.

Wobec powyższego stwierdzić należy, iż pełnomocnik skarżącego wnosząc skargę na trzy uchwały winien uiścić wpis w łącznej wysokości 900 zł (trzy akty x 300 zł.). W niniejszej sprawie jak wynika z oświadczenia pełnomocnika skarżącego pełnomocnik wbrew wymogowi art. 221 p.p.s.a. uiścił jedynie wpis od skargi na uchwałę (...).

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 221 p.p.s.a. skargę na uchwałę Rady Miasta P. z dnia (...) stycznia 2009 r., Nr (...) odrzucił.

(-) P. Miładowski

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.