Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645030

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 16 lutego 2010 r.
IV SA/Po 909/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Makosz-Frymus.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. R.- B., J. B. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2009 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia: odrzucić skargę (-) E. Makosz - Frymus

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie:

A. R.- B. oraz J. B. wnieśli do tutejszego Sądu skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2009 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania. Skarżący nie uiścili jednak wpisu, który w niniejszej sprawie wynosi 200,00 zł.

W związku z powyższym Sąd, pismem z dnia 17 grudnia 2009 r. wezwał Skarżących do usunięcia w terminie 7 dni braków formalnych skargi poprzez uiszczenie solidarnie wpisu sądowego w kasie Sądu bądź na rachunek bankowy Sądu. Do wezwania załączono odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV, zgodnie, z którym wymienioną kwotę należało uiścić pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało opatrzone stosownym pouczeniem (k. 21-21v, 22-22v akt sądowych).

Wezwanie o wpis zostało doręczone A. R.- B. dnia 6 stycznia 2010 r. Natomiast wezwanie o wpis skierowane do J. B. w wyniku doręczenia zastępczego pozostawiono w aktach ze skutkiem doręczenia dnia 11 stycznia 2010 r.

Zgodnie z informacją Oddziału Finansowo-Budżetowego Sądu, Skarżący do dnia 3 lutego 2010 r. nie uiścili wpisu od skargi (k.26 akt sądowych).

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) postanowił jak w sentencji.

(-) E. Makosz - Frymus

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.