IV SA/Po 908/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2598790

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2018 r. IV SA/Po 908/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Grossmann.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg (...) przy ul. (...) (...) w P. oraz A. N. na decyzję Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) lipca 2018 r. nr (...) w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych postanawia

1.

odrzucić skargę (...) przy ul. (...) (...) w P.,

2.

zwrócić (...) przy ul. (...) (...) w P. kwotę (...) zł (pięćset złotych) uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Wspólnota (...) przy ul. (...) (...) w P. oraz A. N. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, oddzielnie, skargi na decyzję Inspektor Nadzoru Budowlanego z (...) lipca 2018 r. nr (...) w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych. Pierwsza z ww. skarg została zarejestrowana pod sygn. akt IV SA/Po 908/18, a druga - IV SA/Po 912/18.

Postanowieniem z 4 grudnia 2018 r. o sygn. akt IV SA/Po 912/18 ww. sprawy (o sygn. akt: IV SA/Po 908/18 i IV SA/Po 912/18) zostały połączone do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia (pod sygn. akt IV SA/Po 908/18).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Skarga Wspólnoty (...) (...) w P. (zwanej dalej "Wspólnotą") podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia (...) sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.; w skrócie "p.p.s.a.") skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Stosowanie do art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Z akt administracyjnych sprawy wynika, że zaskarżona decyzja została prawidłowo doręczona Wspólnocie dnia (...) lipca 2018 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru decyzji, k. 77 akt adm. II inst.). Decyzja była opatrzona prawidłowym pouczeniem o prawie, sposobie i terminie do wniesienia skargi.

Zatem ustawowy, trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął z dniem (...) sierpnia 2018 r. (poniedziałek), bowiem ostatni dzień terminu (18 sierpnia 2018 r.) przypadł na sobotę, zaś w myśl art. 83 § 1 i 2 p.p.s.a. terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego, z zastrzeżeniem, że jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Jak wynika ze stempla pocztowego na kopercie (k. 5 akt sądowych), przesyłka zawierająca skargę została oddana w placówce pocztowej Poczty Polskiej dopiero w dniu (...) sierpnia 2018 r., a więc po terminie.

W konsekwencji należy stwierdzić, że skarga Wspólnoty została wniesiona z uchybieniem ustawowego terminu do jej wniesienia, co skutkowało koniecznością odrzucenia tej skargi, zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. (pkt 1 postanowienia), na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

O zwrocie uiszczonego wpisu (pkt 2 postanowienia) orzeczono w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., w myśl którego sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Na podstawie art. 6 p.p.s.a. Sąd informuje Wspólnotę, że pozostaje ona uczestnikiem na prawach strony w niniejszym postępowaniu sądowym, które będzie kontynuowane ze skargi A. N.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.