Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645028

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 9 grudnia 2009 r.
IV SA/Po 905/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Paweł Miładowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M.T. oraz L. R. T. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi M. T. oraz L. R. T. na decyzję Wojewody W. z dnia (...) października 2009 r., nr (...) w przedmiocie czasowego zajęcia nieruchomości postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. (-) P. Miładowski

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) listopada 2009 r. M. T. oraz L. R. T. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję Wojewody W. z dnia (...) października 2009 r., nr (...) w przedmiocie czasowego zajęcia nieruchomości składając jednocześnie wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Pismem z dnia 7 grudnia 2009 r. uczestnik postępowania P. S.E. Operator S.A. wniósł o oddalenie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji wskazując, iż skarżący we wniosku nie zawarli żadnej argumentacji na jego poparcie.

Uczestnik wskazał również, iż przedmiotowa inwestycja objęta została statusem inwestycji Euro 2012, co podkreśla jej wagę jako inwestycji mającej na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji p.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 61 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.- dalej p.p.s.a.), zwanej dalej, wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności, jednakże po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Przesłankami uzasadniającymi wstrzymanie zaskarżonej decyzji są grożące niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Należy podkreślić, że to obowiązkiem strony jest wskazanie w uzasadnieniu wniosku okoliczności przemawiających za tym, że wykonanie zaskarżonego aktu grozi wyrządzeniem znacznej szkody lub wywołaniem trudnych do odwrócenia skutków. Strona powinna zatem we wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji wskazać wiarygodne okoliczności wskazujące, iż przesłanki o których mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a. faktycznie zaistnieją oraz wskazać na konkretne przyczyny uzasadniające możliwość nastąpienia sytuacji, która spowoduje zajście choćby jednej z przesłanek wymienionych w art. 61 § 3 p.p.s.a. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjmuje się, iż nie spełnia funkcji uzasadnienia wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu administracyjnego powołanie się na przesłankę ustawową niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub niebezpieczeństwa spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Strona powinna wskazać we wniosku konkretny stan faktyczny oraz materiał dowodowy na jego poparcie (por. postanowienie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku z dnia 5 września 2008 r. II SA/Gd 652/08, LEX nr 477258)

Przenosząc powyższe uwagi na grunt niniejszej sprawy wskazać należy, iż strona skarżąca wnosząc o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie wskazuje przesłanek uzasadniających jej wstrzymanie jak również w żaden sposób nie uprawdopodabnia, iż przesłanki te faktycznie występują.

Na marginesie jedynie Sąd zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) w sprawach o których mowa w przepisach działu III, z wyłączeniem art. 97 ust. 3 pkt 1, art. 122 i art. 126, wykonanie decyzji następuje po upływie 14 dni od dnia, w którym upłynął bezskutecznie termin do wniesienia skargi na decyzję do sądu administracyjnego. W przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego w tych sprawach organ, który wydał decyzję, wstrzymuje z urzędu jej wykonanie, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Obowiązek wynikający z ww. regulacji prawnej ciąży na organie, a nie na sądzie administracyjnym, który może wstrzymać wykonanie decyzji o ile strona wykaże przesłanki z art. 61 p.p.s.a. uzasadniającej jej wstrzymanie.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 61 § 3 i 5 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

(-) P. Miładowski

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.