Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645027

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 12 stycznia 2010 r.
IV SA/Po 903/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Kucznerowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie z dnia (...) września 2009 r. nr (...) w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji (-) I. Kucznerowicz mb

Uzasadnienie faktyczne

F.M. złożył skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie z dnia (...) września 2009 r. nr (...) w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego. Skarżący w trakcie postępowania reprezentowany przez adwokata K.N. zwrócił się z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Pełnomocnik powołując się na pełnomocnictwo udzielone mu przez reprezentującą skarżącego H.M. (córkę skarżącego), uzasadniając wniosek o wstrzymanie wykonania wskazał na trudną sytuację finansową skarżącego, będącego osobą ciężko chorą i niedowidzącą, z zakwalifikowaną do pierwszej grupy inwalidztwa (zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, problemy z układem krążenia, przebyty zabieg usuwania zaćmy i udar mózgu). Wraz ze skarżącym mieszka żona wymagająca również leczenia. Jak wynika z wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji jedynym źródłem utrzymania skarżącego i jego żony jest emerytura wynosząca (...) zł. z czego ok. (...) zł przeznaczane jest na leczenie, a pozostała kwota stanowi wydatki na bieżące utrzymanie. Mając powyższe na uwadze, uwzględniając obowiązek zwrotu kwoty (...) zł wraz z odsetkami w kwocie (...) zł tytułem nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego, pełnomocnik stwierdził, że wdrożenie decyzji orzekającej o obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz odsetkami do procesu egzekucji, przy uwzględnieniu opisanej sytuacji majątkowej strony spowoduje niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody.

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.) wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Na mocy dyspozycji art. 61 § 3 p.p.s.a., sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonej decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Z sytuacją o jakiej mowa wyżej mamy do czynienia w niniejszej sprawie, gdyż wykonanie przedmiotowej decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie (...) wraz z odsetkami w kwocie (...) zł, przy uwzględnieniu wysokości uzyskiwanego przez skarżącego dochodu wynoszącego (....) zl. stanowiącego również źródło utrzymania dla żony skarżącego, oraz faktu ponoszenia znacznych kosztów leczenia skarżącego i jego żony w kwocie ok. (...) zł, prowadzić będzie może zdaniem Sądu do wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Tym samym w ocenie Sądu zasadnym jest udzielenie skarżącemu ochrony tymczasowej polegającej na wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji do czasu wydania wyroku w sprawie.

W świetle powyższego, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

(-) I. Kucznerowicz

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.