Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645025

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 5 maja 2009 r.
IV SA/Po 9/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Stankowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu: 5 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej k.k. w sprawie ze skargi k.k. na: na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 25 listopada 2008 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną J. Stankowski

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 26 marca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę k.k. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 25 listopada 2008 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego. Od wyroku tego, po doręczeniu uzasadnienia, skarżący złożył skargę kasacyjną, którą osobiście podpisał. Załączył do niej fotokopie szeregu dokumentów i artykułów prasowych - w jego ocenie - związanych ze sprawą.

Tak złożoną skargę kasacyjną należało uznać za niedopuszczalną.

Zgodnie z art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej: p.p.s.a.), skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego lub osoby wymienione w art. 175 § 2 i 3 p.p.s.a. Skarga kasacyjna z dnia 29 kwietnia 2009 r., złożona przez k.k. sporządzona została - jak wynika z jej treści - przez samego skarżącego. Naruszenie warunku sporządzenia skargi przez osoby kwalifikowane, o jakich mowa w art. 175 p.p.s.a. obliguje sąd do odrzucenia skargi na podstawie art. 178 p.p.s.a. - o czym pouczono skarżącego w piśmie przesłanym wraz w wyrokiem (pkt 2 pouczenia).

Mając na względzie powyższe, Sąd na podstawie art. 178 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

J. Stankowski

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.