Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645022

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 1 czerwca 2010 r.
IV SA/Po 897/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Makosz-Frymus (sprawozdawca) WSA Ewa Kręcichwost-Durchowska WSA Maciej Dybowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Ł. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) sierpnia 2009 r. nr (...) w przedmiocie rejestracji pojazdu postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską zawartą w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 marca 2010 r., sygn. akt IV SA/Po 897/09 w ten sposób, że na stronie ósmej uzasadnienia, wers czwarty zwrot "organ odwoławczy" zastąpić zwrotem "organ I instancji"

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm-dalej p.p.s.a.), Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Przez pojęcie oczywistej omyłki pisarskiej należy rozumieć bezsporny, niebudzący wątpliwości błąd w treści orzeczenia, który pozostaje bez wpływu na jego rozstrzygnięcie.

W uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 marca 2010 r. Sąd mylnie wpisał na stronie ósmej wers czwarty "Rozpoznając ponownie sprawę organ odwoławczy (...)". Sądowi chodziło o organ I instancji. Błąd ten w sposób niebudzący wątpliwości jest oczywistą omyłką pisarską, która nie prowadzi do zmiany podjętego rozstrzygnięcia. Tym samym powstała potrzeba, w rozumieniu powołanego wyżej przepisu sprostowania postanowienia Sądu.

W tych okolicznościach, Sąd na podstawie art. 156 § 1 i § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.