Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645020

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 17 grudnia 2009 r.
IV SA/Po 891/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Radzicka.

Sędziowie WSA: Bożena Popowska (spr) Izabela Kucznerowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi B. P. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) kwietnia 2008 r. nr (...) w przedmiocie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości postanawia zawiesić postępowanie w sprawie (-) I. Kucznerowicz (-) G. Radzicka (-) B. Popowska

Uzasadnienie faktyczne

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) postanowieniem z dnia (...) kwietnia 2008 r. nr (...) utrzymało w mocy postanowienie Prezydenta Miasta (...) z dnia (...) grudnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie pozytywnego zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości.

W dniu (...) kwietnia 20008 r. B. P. wniósł skargę na powyższe postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Korespondencja Sądu zawierająca zawiadomienie o rozprawie, przesłana na adres H. U. powróciła z adnotacją: adresat zmarł. W odpowiedzi na wezwanie Sądu Urząd Stanu Cywilnego w (...) nadesłał odpis skrócony aktu zgonu nr (...) na nazwisko H. U. Jako datę i miejsce zgonu wskazano (...) (k. 196, 197, 211, 212).

Stosownie do art. 124 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.) sąd obowiązany jest zawiesić postępowanie z urzędu w razie śmierci strony. Stroną postępowania w rozumieniu cytowanego przepisu jest także uczestnik postępowania, czyli osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, i nie wniosła skargi, ale wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego - art. 12 w związku z art. 33 § 1 powołanej ustawy. Zgodnie z art. 124 § 3 p.p.s.a. nie zawiesza się postępowania, jeżeli przedmiot sprawy odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków związanych z osobą zmarłego. Zmarła brała udział w postępowaniu administracyjnym, w którym podstawą uznania podmiotu za stronę postępowania administracyjnego jest prawnorzeczowy tytuł do nieruchomości podlegającej podziałowi - art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1998 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603). W tych okolicznościach należało uznać, że przedmiot postępowania nie odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków Zmarłej.

Stwierdzając zatem śmierć strony postępowania sądowoadministracyjnego, a więc zaistnienie przesłanki uzasadniającej obligatoryjne zawieszenie postępowania, Sąd, na podstawie art. 124 § 1 oraz art. 131 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

(-) I. Kucznerowicz (-) G. Radzicka (-) B. Popowska

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.