Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645017

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 8 grudnia 2009 r.
IV SA/Po 884/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Popowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wolsztynie na uchwałę Rady Gminy Siedlec z dnia 25 listopada 2008 r. nr XXII/158/08 w przedmiocie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez gminę postanawia

1.

umorzyć postępowanie

2.

zwrócić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siedlec kwotę 300 złotych (-) B. Popowska

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 6 listopada 2009 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wpłynęła skarga Prokuratora Rejonowego w Wolsztynie na uchwałę Rady Gminy Siedlec z dnia 25 listopada 2008 r. nr XXII/158/08 w przedmiocie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez gminę, w części obejmującej § 1 tej uchwały.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na uznanie skargi za uzasadnioną i uchylenie zakwestionowanej regulacji uchwałą z dnia 27 października 2009 r. nr XXXI/212/09. Skarżący - Prokurator Rejonowy w Wolsztynie pismem z dnia 24 listopada 2009 r. cofnął skargę, wskazując na wyeliminowanie zaskarżonej uchwały z obrotu prawnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej p.p.s.a.), skarżący może cofnąć skargę, a złożone przez niego oświadczenie jest dla sądu wiążące. Sąd jednak uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa, lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Sąd nie znalazł podstaw, by przyjąć, że cofnięcie skargi zmierza do obejścia prawa, ani że spowoduje utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Wraz z odpowiedzią na skargę została przekazana do Sądu kserokopia przelewu bankowego w kwocie 300 zł. tytułem wpisu stosunkowego, w ciężar rachunku Urzędu Gminy Siedlec a na dobro rachunku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. W związku z powyższym Sąd wyjaśnia, że zgodnie z art. 230 p.p.s.a. wpis pobiera się od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym: skargi, skargi kasacyjnej, zażalenia oraz skargi o wznowienie postępowania. Gmina Siedlec występowała zaś w niniejszej sprawie jako organ administracji.

Wobec powyższego na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 z zw. z art. 60, oraz art. 230 p.p.s.a. Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.

(-) B. /Popowska

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.