Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645014

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 17 listopada 2009 r.
IV SA/Po 880/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Dybowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. W. i P. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia umorzyć postępowanie (-) M. Dybowski

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. K. W. i P. W. wnieśli skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. (dalej SKO) z dnia (...) r. nr (...) (omyłkowo oznaczone jako "decyzja" - k. 4 SKO; dalej postanowienie z (...) r.), którym stwierdzono uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza O. z dnia (...) r. nr (...) (dalej decyzja z dnia (...) r.). Skarżący wykazali odpisami: potwierdzenia nadania i zwrotnego potwierdzenia doręczenia, że odwołanie nadali w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego dnia (...) r. (k. 2-6 akt IV SA/Po 880/09).

W odpowiedzi na skargę SKO wskazało, że działając na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 153/02/1270 ze zm., dalej p.p.s.a.), postanowieniem z dnia (...) r. nr (...) (dalej postanowienie z dnia 29 października 2009 r.) uchyliło własne postanowienie z dnia (...) r., ponieważ Skarżący odwołanie od decyzji z dnia (...) wnieśli z zachowaniem terminu (k. 8-10 akt IV SA/Po 880/09).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe, z innych przyczyn niż wykazane w pkt 1 bądź 2 (art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

Bezprzedmiotowość postępowania sądowoadministracyjnego "z innych przyczyn" w rozumieniu art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. występuje w szczególności na skutek uwzględnienia skargi przez organ administracyjny w trybie autokontroli (art. 54 § 3 p.p.s.a.; postanowienie WSA w Bydgoszczy z 8 lipca 2004 r. - II SA/Bd 249/04, akceptowane przez J. P. Tarno "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz". W. Pr. 2006 s. 348 uw. 6). Sytuacja taka zachodzi w niniejszej sprawie, bowiem SKO postanowieniem z dnia (...) r., na podstawie art. 54 § 3 p.p.s.a. uchyliło zaskarżone własne postanowienie z dnia (...) r., co spowodowało, że zaskarżone postanowienie zostało pozbawione bytu prawnego.

Od nowo wydanego postanowienia SKO z (...) r. przysługuje Stronom skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, co w pełni chroni Ich prawa.

Na marginesie należy zauważyć, że SKO błędnie oznaczyło zaskarżony akt z dnia (...) r., nazywając go "decyzją" zamiast postanowieniem (art. 134 k.p.a.). Tę oczywistą omyłkę sprostować należy w drodze postanowienia (art. 113 § 1 k.p.a.; k. 4 akt SKO).

Mając na uwadze powyższe Sąd, w oparciu o art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 54 § 3 p.p.s.a., umorzył postępowanie sądowoadministracyjne.

(-) M. Dybowski

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.