Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2112285

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 20 września 2016 r.
IV SA/Po 877/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Busz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 20 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W.Ż. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie z dnia (...) sierpnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia umorzyć postępowanie zażaleniowe

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia 29 marca 2016 r. odrzucił skargę kasacyjną osobiście sporządzoną przez W. Ż. wniesioną od wyroku z dnia 2 marca 2016 r., sygn. akt IV SA/Po 877/15.

Pismem z dnia (...) kwietnia 2016 r. (wysłanym w dniu (...) kwietnia 2016 r.), skarżąca wniosła sporządzone osobiście zażalenie na wyżej powołane postanowienie Sądu z dnia 29 marca 2016 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2016 r. odrzucił zażalenie W. Ż.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu pismem z dnia (...) kwietnia 2016 r. (wysłanym w dniu (...) kwietnia 2016 r.) poinformowała Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu o wyznaczeniu radcy prawnego K. W. - P. na pełnomocnika W. Ż. w niniejszej sprawie.

Pismem z dnia (...) lipca 2016 r. (przesłanym w dniu (...) lipca 2016 r.) radca prawny K. W.wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 2 marca 2016 r., sygn. akt IV SA/Po 877/15. Wraz z wnioskiem złożyła skargę kasacyjną. Ponadto w razie nieuwzględnienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 29 marca 2016 r., a w razie nieuwzględnienia powyższych wniosków wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 19 kwietnia 2016 r. Wraz z wnioskami złożyła odpowiednie zażalenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia 26 lipca 2016 r. przywrócił termin do złożenia skargi kasacyjnej.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) sierpnia 2016 r. wezwano pełnomocnika skarżącej do podania, czy w związku z przywróceniem terminu do złożenia skargi kasacyjnej podtrzymuje zażalenie na postanowienie z dnia 29 marca 2016 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej, zażalenie na postanowienie z dnia 19 kwietnia 2016 r. o odrzuceniu zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej, zażalenie własne skarżącej na postanowienie z dnia 19 kwietnia 2016 r.

Pełnomocnik skarżącej w piśmie z dnia (...) września 2016 r. oświadczył, że cofa zażalenie na postanowienie z dnia 29 marca 2016 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej, zażalenie na postanowienie z dnia 19 kwietnia 2016 r. o odrzuceniu zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej, zażalenie własne skarżącej na postanowienie z dnia 19 kwietnia 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 195 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718; dalej: "p.p.s.a."), jeżeli postępowanie zażaleniowe stało się bezprzedmiotowe przed przedstawieniem zażalenia wraz z aktami sprawy Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, wojewódzki sąd administracyjny na posiedzeniu niejawnym umarza to postępowanie. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

W ocenie Sądu, wobec oświadczenia pełnomocnika skarżącej o cofnięciu przedmiotowych zażaleń, wystąpiły przesłanki do zastosowania ww. przepisu w brzmieniu obowiązującym od 15 sierpnia 2015 r.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 195 § 3 p.p.s.a., Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.