Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645013

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 17 listopada 2009 r.
IV SA/Po 877/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Makosz-Frymus.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. S. na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy S. z dnia (...) września 2009 r. Nr (...) w przedmiocie dodatku mieszkaniowego postanawia: odrzucić skargę (-) E. Makosz-Frymus

Uzasadnienie faktyczne

UZASADNIENIE:

Decyzją z dnia (...) września 2009 r., nr (...), Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w S., działający z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy S. odmówił W. S. przyznania dodatku mieszkaniowego. W decyzji pouczono strony o prawie odwołania się od niej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od jej doręczenia. Powyższą decyzję Skarżąca odebrała dnia 16 września 2009 r. (k. 4 akt adm.).

Pismem z dnia 30 września 2009 r. W. S. wniosła skargę na powyższą decyzję bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu z przyczyn procesowych, bez badania jej zarzutów merytorycznych.

Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.), skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, zaś przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie (art. 52 § 2 p.p.s.a.). W sytuacji, gdy ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, należy przed wniesieniem skargi wezwać na piśmie właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa.

W przypadku, kiedy w sprawie przysługuje środek zaskarżenia, obligatoryjne jest wyczerpanie toku instancji, by wnieść skargę do Sądu, przy czym skarga może dotyczyć ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy w toku instancji. Taka właśnie sytuacja występuje w niniejszej sprawie. W myśl obowiązujących przepisów od decyzji organu I instancji przysługuje stronom środek odwoławczy w formie odwołania do organu II instancji.

Zgodnie z pouczeniem zawartym w zaskarżonej decyzji z dnia (...) września 2009 r., od decyzji tej przysługiwało Stronie skarżącej prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, stąd przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego Skarżąca powinna środek taki złożyć. Dopiero wówczas dopełnione zostałyby warunki określone w art. 52 § 1 p.p.s.a., a więc wyczerpanie środków zaskarżenia. Z uchybieniem tego przepisu w dniu 5 października 2009 r. strona złożyła skargę do tut. Sądu.

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę, jeżeli jej wniesienie jest niedopuszczalne z innych przyczyn niż wskazane w pkt 1- 5 § 1 art. 58 p.p.s.a. Niedopuszczalność skargi z innych przyczyn wystąpi w szczególności, gdy skarga zostanie wniesiona bez wyczerpania środków zaskarżenia.

Skoro w rozpatrywanej sprawie Skarżąca nie wyczerpała środków zaskarżenia, skarga jej podlega odrzuceniu z mocy art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 p.p.s.a.

(-) E. Makosz-Frymus

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.