IV SA/Po 875/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2597975

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2018 r. IV SA/Po 875/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Bąk-Marciniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia P. T. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w przedmiocie zasądzenia kosztów postępowania zawartego w pkt 2 wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia (...) listopada 2018 r., sygn. akt IV SA/Po (...) wydanego w sprawie ze skargi P. T. na decyzję Inne z dnia 29 czerwca 2018 r. nr (...) w przedmiocie opłaty stałej postanawia

1.

uchylić zaskarżone postanowienie,

2.

zasądzić od Inne na rzecz skarżącej P. T. kwotę (...) (słownie (...)) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 28 listopada 2018 r., sygn. akt IV SA/Po (...), zawartym w pkt 2 wyroku wydanego w dniu 28 listopada 2018 r., sygn. akt IV SA/Po (...), Wojewódzki Sąd Administracyjny zasądził od Inne na rzecz skarżącej P. T. kwotę (...) (słownie (...)) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniosła P. T. domagając się jego zmiany poprzez zmianę wysokości zasądzonych kosztów postępowania do kwoty (...) zł. W uzasadnieniu zażalenia zarzuciła błędne zastosowanie § 14 ust. 1 pkt 1 lit.a w zw. z § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. 2018.265), zamiast zastosowanie § 2 powołanego rozporządzenia, w sytuacji gdy wartość przedmiotu sporu w sprawie wynosiła (...) zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 195 § 2 p.p.s.a., jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione, wojewódzki sąd administracyjny, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo.

Stosownie do art. 200 p.p.s.a., w razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji przysługuje skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność albo dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw. W myśl art. 205 § 2 p.p.s.a., do niezbędnych kosztów postępowania strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego zalicza się ich wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata lub radcy prawnego, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.

Warunkiem zasądzenia zwrotu kosztów postępowania jest stosowny wniosek strony skarżącej. Rację ma strona, że zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. 2018.265), stawki minimalne są uzależnione od wartości przedmiotu sprawy. W niniejszej sprawie wartość przedmiotu sprawy wynosiła (...) zł, a zatem zgodnie z § 2 pkt 6 powołanego rozporządzenia stawka minimalna wynosi (...) zł. Zatem na koszty postępowania w niniejszej sprawie składają się: (...) zł opłata od skargi, (...) zł koszty profesjonalnego pełnomocnika, (...) zł opłata od pełnomocnictwa. Stosownie do art. 209 p.p.s.a., wniosek strony o zwrot kosztów sąd rozstrzyga w każdym orzeczeniu uwzględniającym skargę oraz w orzeczeniu, o którym mowa w art. 201, art. 203 i art. 204.

Mając na względzie przytoczone okoliczności, Sąd działając na podstawie art. 195 § 2 p.p.s.a. uwzględnił wniesione zażalenie jako oczywiście uzasadnione, uchylił zaskarżone postanowienie i sprawę w tym zakresie rozpoznał na nowo.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.