Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645011

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 8 grudnia 2009 r.
IV SA/Po 875/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Kucznerowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 20 października 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wolsztynie na uchwałę Rady Gminy Przemęt z dnia 23 marca 2005 r. nr XXIX/260/05 w przedmiocie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów postanawia umorzyć postępowanie (-) I. Kucznerowicz

Uzasadnienie faktyczne

Prokurator Rejonowy w Wolsztynie wniósł skargę na uchwałę Rady Gminy Przemęt z dnia 23 marca 2005 r. nr XXIX/260/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów w części obejmującej § 8 i 9 ww uchwały.

Mając na względzie zawartą w odpowiedzi na skargę informację, iż zaskarżone przepisy zostały uchylone, Prokurator Rejonowy w Wolsztynie po zapoznaniu się z treścią uchwały Rady Gminy Przemęt z dnia 28 października 2009 r. Nr XXXIX/296/09 pismem z dnia 27 listopada 2009 r. poinformował, że cofa skargę z uwagi na uwzględnienie skargi w całości. Skarżący skorzystał tym samym z przysługującego mu uprawnienia do rozporządzania skargą również po jej wniesieniu, które co do zasady jest dla sądu wiążące (J.P. Tarno: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - komentarz. Warszawa 2004, str. 119). Zgodnie z przepisem art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.) Sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Mając powyższe na uwadze, Sąd nie stwierdzając wskazanych powyżej przesłanek uznał cofnięcie skargi za skuteczne i na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

(-) I. Kucznerowicz

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.