Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645010

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 8 grudnia 2009 r.
IV SA/Po 874/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Makosz-Frymus.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w W. na uchwałę Rady Gminy P. z dnia (...) lutego 2009 r. nr (...) w przedmiocie opłat za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę P. postanawia: umorzyć postępowanie (-) E. Makosz-Frymus

Uzasadnienie faktyczne

Prokurator Rejonowy w K. pismem z dnia 30 września 2009 r. złożył w tutejszym Sądzie skargę na uchwałę Rady Gminy P. z dnia (...) lutego 2009 r. w sprawie opłat za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę P.

Przekazując skargę Rada Gminy P. wniosła o umorzenie postępowania wskazując, że uwzględniono skargę Prokuratora w całości. Poinformowano, iż w dniu (...) października 2009 r. Rada Gminy P. podjęła uchwałę nr (...). Zgodnie z § 7 tejże uchwały, utraciła moc w całości zaskarżona przez prokuratora uchwała z dnia (...) lutego 2009 r.

Prokurator Rejonowy w W. pismem z dnia (...) listopada 2009 r. (k. 25 akt sądowych) cofnął skargę.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże Sąd. Jednak Sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Sąd rozpatrując niniejszą sprawę nie stwierdził, aby cofnięcie skargi zmierzało do obejścia prawa lub by miało spowodować utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Strona skarżąca skorzystała z przysługującego jej uprawnienia do rozporządzania skargą, również po jej wniesieniu, które co do zasady jest dla Sądu wiążące. Cofnięcie skargi Sąd uznał także za dopuszczalne w świetle art. 60 p.p.s.a.

Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

(-) E. Makosz-Frymus

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.