Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2839883

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 24 listopada 2015 r.
IV SA/Po 869/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Bąk-Marciniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 listopada 2015 r. sprawy ze skargi J. S., J.S.-K., M. S. na decyzję W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowalnego w P. z dnia (...) czerwca 2014 r., nr (...) w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego postanawia: uchylić postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2015 r., sygn. akt IV SA/Po 869/14 o stwierdzeniu od dnia 24 stycznia 2015 r. prawomocności wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2014 r., sygn. akt IV SA/Po 869/14.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.