Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645005

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
IV SA/Po 866/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kręcichwost-Durchowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej M. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ze skargi M. W. na postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) sierpnia 2009 r. nr (...), (...), (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 25 lutego 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę M. W. na postanowień Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) sierpnia 2009 r. nr (...), (...), (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

Odpis wyroku z uzasadnieniem oraz pouczeniem o prawie wniesienia skargi kasacyjnej doręczono skarżącemu w dniu 16 marca 2010 r.

Od powyższego wyroku w dniu 16 kwietnia 2010 r. skarżący wniósł sporządzona przez siebie skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna podlega odrzuceniu.

Skuteczne wniesienie skargi kasacyjnej uzależnione jest od dopełnienia wszystkich wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późn. zm.- zwanej dalej "p.p.s.a."). Zgodnie z art. 175 § 1 p.p.s.a. skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku, jeżeli skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 175 § 2 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie skarga nie została sporządzona stosownie do wymogu cytowanego wyżej przepisu przez radcę prawnego lub adwokata, ale osobiście przez skarżących, pomimo, że żadne z nich nie jest jedną z osób wskazanych w przepisie art. 175 § 2 p.p.s.a, zwolnionych z obowiązku skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Ponadto zauważyć należy, iż skarga kasacyjna została wniesiona z uchybieniem terminu przewidzianego do wniesienia tego środka zaskarżenia.

WSA/post.1 - uzasadnienie postanowienie

2

Zgodnie z art. 177 § 1 p.p.s.a. skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

W niniejszej sprawie odpis wyroku z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu w dniu 16 marca 2010 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru k. 28), zatem trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi kasacyjnej upływał z dniem 15 kwietnia 2010 r. Tymczasem skarga kasacyjna została złożona dopiero w dniu 16 kwietnia 2010 r. (data stempla pocztowego na kopercie k. 32), a więc z przekroczeniem terminu przewidzianej dla dokonania tej czynności procesowej.

Wobec powyższego, stosownie do art. 178 p.p.s.a. skargę kasacyjną jako niedopuszczalną Sąd odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.